Visie

Wat is Warm Rotterdam?
Warm Rotterdam is een samenwerkingsverband van ervaringsdeskundigen, informele organisaties, sociale ondernemingen en formele instanties die willen bijdragen aan een Warm Rotterdam. Een Warm Rotterdam is een stad waar:

  • mensen die in armoede leven invloed hebben op hoe armoede wordt aangepakt;
  • mensen die in armoede leven warm benaderd worden. Dat wil zeggen met respect, aandacht en betrokkenheid;
  • mensen die in armoede leven geholpen worden om uit de armoede te komen en geen van de instanties eraan bijdraagt dat armoede verergert;
  • er warmtebronnen zijn waar bewoners in armoede graag komen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Warm Rotterdam is ervan overtuigd dat een inclusieve samenleving waarin iedereen telt én iedereen mee doet, noodzakelijk is voor een veerkrachtige, sterke en toekomstbestendige stad. Leven in een situatie die zich kenmerkt door armoede en uitsluiting hoort daar niet bij.

Warm Rotterdam staat voor een nieuw democratisch tijdperk, waar geluisterd wordt naar de bewoners om wie het gaat en zij zich betrokken voelen en invloed hebben op de aanpak van armoede.

Missie

Warm Rotterdam vergroot bewustwording over armoede in de stad, is de motor om processen vlot te trekken en is innovatief. Daar waar (nog) niet gebeurt wat nodig is zorgt Warm Rotterdam ervoor dat het gebeurt. Daarvoor werken we samen met partners om de juiste aanpakken te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. We zorgen dat de stad zoveel mogelijk eigenaar blijft of dit zo snel mogelijk wordt.

Warm Rotterdam brengt kennis en kunde over leven in armoede van ervaringsdeskundigen en partnerorganisaties die met deze groep te maken hebben voor het voetlicht; bundelt de kennis, analyseert en brengt dit met partners een stap verder. Een stap verder betekent dat dit bijdraagt aan de verbetering van de levensomstandigheden van Rotterdammers die in armoede leven. Warm Rotterdam is een aantoonbare bottum-upaanpak en doet dat als volgt:

  • door het faciliteren van ontmoeting en gesprek over de inhoudelijke koers van het programma; samen prioriteren en aanjagen met ervaringsdeskundigen en partnerorganisaties over het effectief terugdringen van armoede;
  • door spreekbuis voor Rotterdammers te zijn;
  • door lobby op en agenderen van armoede op basis van signalen en effectieve aanpakken bij politiek en bestuur die bijdragen aan het terugdringen van armoede in de stad;
  • door bij te dragen aan het behalen van de ambities uit het coalitieakkoord van het college voor de aanpak van schulden en armoede met draagvlak uit de stad.

Bundeling van krachten

Warm Rotterdam vindt het wiel niet opnieuw uit en is kritisch op het eigen handelen. We zijn er héél scherp op waar we wat kunnen toevoegen. Welke latente vragen, noden, opgaven er in de stad zijn die een bundeling van krachten nodig hebben, waarvoor lobby ingezet moet worden of een volgende stap in de ontwikkeling van werkbare methoden en instrumenten. Daar is Warm Rotterdam voor, we stellen onze agenda op en prioriteren met ervaringsdeskundigen en partners uit de stad bij te dragen aan het behalen van de ambities uit het coalitieakkoord van het college voor de aanpak van schulden en armoede met draagvlak uit de stad.