TUSSENSTAND ENQUETE ARMOEDE AGENDA FEBRUARI 2022

De Armoede Agenda Rotterdam door Rotterdammers

Het is code rood voor mensen die in armoede leven

In Rotterdam leven circa 100.000 mensen – ook kinderen – van minder dan 50 (alleenstaand) of 70 euro per week (3 persoonshuishouden). Steeds vaker zijn dat ook Rotterdammers met een baan. Dagelijks worden zij overvallen door prijsstijgingen van gas, energie en boodschappen. En hieraan lijkt voorlopig geen einde te komen. Daarom hebben Warm Rotterdam en Happy Motion een enquête uitgezet in de stad. Aan Rotterdammers is gevraagd wat hoog op de (politiek) agenda moet staan de komende jaren. De eerste resultaten van de enquête presenteren we hier.

Deze agenda is de stem van de stad. Rotterdammers vragen aan de politieke partijen deze agendapunten op te nemen in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart as. Dit is een dringende oproep aan de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners om armoede duurzaam aan te pakken.

Onder het motto ‘Niemand Kiest Voor Armoede’ roepen ervaringsdeskundigen van Warm Rotterdam en Happy Motion álle Rotterdammers op te stemmen op een partij die de onderstaande punten opneemt in haar verkiezingsprogramma. Gebruik je stem. SLA TERUG TEGEN ARMOEDE.

 

NIEMAND KIEST VOOR ARMOEDE

INVESTEER IN ARMOEDEBESTRIJDING

 • Meer geld voor armoedebestrijding en benutting van álle armoedemiddelen.
 • Maak een aanvalsplan voor werkende armen, deze zijn nog nauwelijks in beeld
 • Maak een aanvalsplan voor arme AOW’ers, deze groep groeit fors de komende jaren
 • Voor alle bedrijven met incasso, kies voor sociaal incasseren als norm
 • Supermarkten hou de Warm Rotterdam basis-boodschappenlijst betaalbaar voor Rotterdammers onder de armoedegrens

LUISTER NAAR ROTTERDAMMERS

 • Geef ervaringsdeskundigen inspraak bij beleidsontwikkeling (bv door adviesraden)
 • Toets (nieuwe) aanpakken bij ervaringsdeskundigen
 • Meer kennis van armoede en schulden bij welzijns- en zorgprofessionals. Train ze in luisteren, empathie en durf bij de hulp aan mensen in armoede
 • Meer dialogen en bijeenkomsten in de stad om bewustwording over armoede en schulden te vergroten

DE MENSELIJKE MAAT

 • In iedere wijk een fysiek loket – op een vindplaats – voor bewoners met vragen en het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen
 • Bij ieder loket is minimaal één sociaal raadslid werkzaam
 • Geef extra hulp bij de loketten voor Rotterdammers die niet digitaal vaardig zijn, laaggeletterd of moeite hebben met de Nederlandse taal
 • Maak bijverdienen in de bijstand mogelijk tot 400 euro per maand
 • Maak een aanvalsplan met scholen voor jongeren in armoede en financiële problematiek
 • Stel leermiddelen gratis beschikbaar voor kinderen/jongeren uit gezinnen onder het WSM en de WSNP.

RUIMHARTIGE GEMEENTELIJKE REGELINGEN

 • Voortzetten collectieve zorgverzekering voor minima door de gemeente en maak die goedkoper en breder dekkend. Ook al bezuinigd het Rijk
 • Houd bij lokale regelingen en verdiensten rekening met armoedeval
 • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor minima tot 150% Wettelijk Sociaal Minimum.
 • Toekenning bijzondere bijstand voor Rotterdammers met een inkomen tot 150% Wettelijk Sociaal Minimum.
 • Verbreed de Bijzondere Bijstand voor de eigen bijdrage sociale advocatuur, voor niet voorziene en onverzekerbare noodzakelijke medische kosten en voor gebruiksartikelen