Warm Rotterdam Werkt

De urgentie

 • De inwoners van Rotterdam hebben een grotere kans om in armoede te leven (14,5%) dan in de rest van Nederland (7,9%). Dat heeft er mee te maken dat risicofactoren die samenhangen met armoede onder de inwoners van Rotterdam oververtegenwoordigd zijn, zoals het leven in een éénoudergezin, het hebben van een migratieachtergrond, statushouder zijn, laag opgeleid zijn en geen vast arbeidscontract hebben (CBS, 2018).
 • De gevolgen van de Corona-crisis zijn op dit moment nog niet te voorspellen, maar zeker is wel dat wederom de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt met de minst gunstige arbeidsvoorwaarden (flexwerkers, werkenden met 0-uren contracten, jongvolwassenen e.d.) als eerste hun baan verliezen.
 • De gemeente verwacht dat het aantal bijstandsuitkeringen eind 2020 zal zijn gestegen tot 38.700. Daarmee ook de vraag naar trajecten, opleidingen, werkplekken voor hen. De noodzaak om bedrijven en de kleinschalige Rotterdamse maakindustrie (met een groeipotentie) aan elkaar te verbinden neemt alleen maar toe. Dit is één van de doelstellingen van het project Warm Rotterdam Werkt.
 • Het merendeel van de huidige bijstandsgerechtigden valt onder Prestatie010 en moet vrijwilligerswerk doen. Zo wordt het talent van circa 40% uit deze groep onvoldoende benut. Terwijl een groot deel ambitie heeft om aan het werk te gaan en uit de bijstand te komen. Het mantra van ‘eigen kracht’ en ‘eigen regie’ helpt deze doelgroep mensen niet de arbeidsmarkt op. Er is hulp nodig.
 • De aandacht zal de komende tijd echter vooral uitgaan naar de mensen die als het gevolg van de coronacrisis in de bijstand zijn geraakt, omdat zij vaak èn werkervaring èn een opleiding hebben. Warm Rotterdam wil daarom de aandacht vestigen op de doelgroep Prestatie010 en voor hen instroom naar betaald werk met bedrijven mogelijk te maken met Warm Rotterdam Werkt;
 • De ervaring leert dat een deel van de Prestatie010 doelgroep is geholpen met een voorinvestering bij kleine ondernemingen die zich richten op scholing, talentontwikkeling en het versterken van werknemersvaardigheden. Deze investering en de maatschappelijke impact wordt nog onvoldoende erkend.
 • Voor een deel van hen is de uitstroom naar werk niet haalbaar vanwege persoonlijke redenen. Deze groep is wel gebaat bij structuur en dagactiviteiten. Ook hiervoor moet de bijdrage en betekenis van kleine(re) organisaties in de stad erkend worden.

 

 

 

De ambitie

Bedrijven in de stad zijn inclusief, zetten zich in om mensen in armoede en/of met schulden aan het werk te helpen. Werkgevers en Rotterdammers die in armoede leven en aan het werk willen vinden elkaar sneller en gemakkelijker. Dit realiseren we met een competentie in plaats van diploma gestuurde benadering met het Model Warm Rotterdam Werkt. Dit draagt ook bij aan de invulling van Social return on investment voor bedrijven.

Aanpak Warm Rotterdam Werkt

 • Samenwerken met een netwerk van inclusieve bedrijven om Rotterdammers duurzaam te laten instromen op de arbeidsmarkt
 • Ontwikkeling en uitvoering van het model “Warm Rotterdam werkt” met een assessment en talentenprofiel met ervaringsdeskundigen en inclusieve bedrijven
 • Samenwerking met platforms zoals Roffabriek en coöperaties als aanbieders van voortrajecten én dagactiviteiten voor Rotterdammers
 • Inzetten van de lobby voor bottum-up initiatief cq. sociale ondernemingen gericht op de erkenning van de persoonlijke- en maatschappelijke impact van deze ondernemingen in Rotterdam.
 • Lobby voor kleinere percelen bij gemeentelijke aanbestedingen voor re-integratie, taal, beheer en zorg, welzijn en jeugdhulp. Om zo een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van de reguliere grote(re) aanbieders.
 • Lobby voor een fonds (banken, de gemeente, fondsen) om sociaal ondernemingen in de doorgroeifase meerjarig te ondersteunen.

 

Duurzaam doel

Duurzaam doel

In de decembermaand is er altijd wat meer aandacht voor mensen die het moeilijk hebben, zeker nu in 2020: het corona-jaar. Mensen vinden het fijn om in de decembermaand bezig te zijn met ‘goede doelen’.

Warm Rotterdam heeft jou nodig!

Warm Rotterdam heeft jou nodig!

Deze zomer is Warm Rotterdam begonnen met een missie om Social Return on Investment (SROI) dichter bij de mensen te brengen, open te breken en uit de beleidshoek te halen.

Everyday heroes

Everyday heroes

Een goed gesprek over SROI met Niels Agterberg van www.everydayheroes.com. Deze stichting legt de verbinding tussen bedrijven met een SR-verplichting en mensen die ondersteuning nodig hebben om een baan te vinden.

Alles is werk

Alles is werk

Vraag kinderen wat ze willen worden later als ze groot zijn en ze beginnen over hun droombaan. Vraag volwassenen wie ze zijn en ze vertellen je wat ze doen. Dat is wat werk betekent voor mensen. Het is meer dan arbeid in ruil voor geld