Armoedekamp op Parklaan in Rotterdam

Armoedekamp op Parklaan in Rotterdam

Op Prinsjesdag onderzocht Warm Rotterdam hoe de stad zou reageren op een pop-up armoede tentenkamp voor mensen die hun huis zijn uitgezet. Warm Rotterdam vroeg daarmee aandacht voor de grote groep Rotterdammers die al vóór corona niet in hun primaire levensbehoeften konden voorzien. Dit deden we aan de duurste straat van Rotterdam: de Parklaan. Gekozen om de tegenstellingen in de stad goed zichtbaar te maken. De stad reageerde vooralsnog kalm en empathies. Of onverschillig? De politie kwam langs en vroeg wat er aan de hand was. Ze wilden vooral weten of er ook overnacht zou worden. Nadat duidelijk werd dat dat niet de bedoeling was vertrokken zij en wenste ons sterkte. Er was weinig belangstelling uit de buurt, wel kwamen een medewerker van de Verre Bergen en Wim Pijbes van Droom & Daad nog even kijken. Zij onderschreven het belang armoede onder de aandacht te blijven brengen.

Zo’n 20 betrokken Rotterdammers – waaronder mensen die van minder dan 50 euro per week proberen te leven – waren die ochtend vroeg hun bed uitgekomen om het armoede tentenkamp op te zetten. Zij wilden de stad overvallen met het beeld dat straks ook mensen in armoede in een tent moeten wonen. Beelden die we in Nederland nu alleen kennen van vluchtelingenopvang in ter Apel of – binnen Europa – van vluchtelingen bij Calais of het Griekse eiland Kos.

Het schrikbeeld van de kartonnen tenten op straat trok veel media. Landelijk, regionaal en lokaal. Onder embargo waren zij geïnformeerd en gingen ter plaatse in gesprek met ervaringsdeskundigen, wetenschappers, politici, hulporganisaties, bedrijven en sociale ondernemers, die zich het lot van Rotterdammers in armoede aantrekken. Ook waren zij getuigen van de Armoede Troonrede die voor deze Armoede Prinsjesdag geschreven was door Warm Rotterdam. De Armoede troonrede werd voorgedragen door Annie, de huishoudelijke hulp van Maxima en Willem Alexander. In deze troonrede werd duidelijk dat Willem Alexander sinds hij koning is nog nooit in een troonrede melding heeft gemaakt van armoede onder Nederlanders. Sinds 2013 heeft de koning het woord armoede negen keer gebruikt en dan altijd in relatie met de vluchtelingen en mensenrechten in andere landen. Dus ondanks zijn ambitie constateerde Warm Rotterdam dan ook dat deze koning geen koning is van àlle Nederlanders. En zeker niet van de 89.000 Rotterdammers die – van minder dan 50 euro per week – in hun levensonderhoud moeten voorzien. Annie legde ook uit dat alle aandacht voor koopkrachtplaatjes en energiecompensatie vooral gericht is op de grote groep Nederlanders die nu in de problemen komt. Zij mist urgentie en aandacht voor de groep die al jaren in armoede leeft en onzichtbaar blijft, met al die kinderen (1 op de 5 in Rotterdam).

Warm Rotterdam had ook alle raadsleden uitgenodigd voor een Pickniks in het tentenkamp. Politici van GroenLinks en de PvdA hebben we bij het tentenkamp mogen ontvangen. De wethouder liet helaas op het laatste moment verstek gaan. Directeur Van Egeraat van Warm Rotterdam daarover: ‘Gelukkig ontmoet Warm Rotterdam de wethouder 27 september bij het Warm Spreekuur in het Wijkpaleis. We gaan in gespek over hoe we kunnen samenwerken om armoede Rotterdam uit te krijgen’.

Zie voor reacties op het Armoede tentenkamp onze socials.

Foto’s: © LOOR. fotografie

Steun bewoners in armoede. Nu!

Steun bewoners in armoede. Nu!

Zoals ondernemers financieel werden gesteund tijdens de coronacrisis, moeten bewoners met geldzorgen nu ook hulp krijgen, bepleit Annemarieke Van Egeraat, directeur van Warm Rotterdam, in de NRC. Iedere burger met leefgeld van 50 euro of minder moet een verdubbeling van dit weekbudget krijgen. „Er is een armoedecrisis gaande.”

Verplaatst u zich eens in de 87.000 Rotterdammers, die el- ke dag wakker worden met fi- nanciële stress. Omdat bood- schappen en energie duur zijn – en nóg duurder worden. In Rotterdam moeten tienduizenden Rotterdammers van minder dan 50 euro per week alle da- gelijkse boodschappen doen. Onze stadge- noten staan op het punt van ‘omvallen’. Zij verliezen hoop en perspectief.

TOZO en NOW
Begin 2020 kwam het vorige kabinet – toen de coronacrisis begon – met financiële regelingen zoals de ‘Tijdelijke overbrug- gingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) om te voorkomen dat bedrijven ‘omv ielen’. Met een simpele aanvraag stond het geld in rap tempo bij bedrijven op de rekening. Een forse investering van het kabinet, die zich ruim terugbetaalde. Door weinig ontslagen en veel innovatie op de arbeidsmarkt. Tozo, én de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), bleken bestuurlijk doelmatige instrumenten voor de aanpak van een crisis.

Laten we met de geleerde lessen ook de nieuwe crisis – die van armoede – met zo’n aanpak te lijf gaan. Wij pleiten voor TOBIA: Tijdelijke Overbruggingsregeling Burgers In Armoede. Iedere burger met leefgeld van 50 euro of minder krijgt een verdubbe- ling van dit weekbudget, zolang de crisis duurt. Net als bij de Tozo en NOW staat het geld binnen zes weken op ieders rekening en vindt controle achteraf plaats.

14,6 % Rotterdammers onder de armoedegrens
Op dit moment leeft 14,6 procent van de Rotterdammers onder de armoedegrens. Gelukkig wordt intussen – ook door bonden, politici én werkgevers – erkend dat het wettelijk sociaal minimum te laag is om in de primaire levensbehoeften te voor- zien. Het debat over structurele oplossingen is in volle gang.

Aanhoudende geldzorgen gaan samen met eenzaamheid, schooluitval, oplopen- de spanningen thuis en zich ongelukkig voelen. Die 87.000 bewoners in de geva- renzone zijn geen stadgenoten die ‘een beetje dom’ zijn geweest. Ervaringsdes- kundigen geven al jaren signalen af over de hulpverlening die tekortschiet en onvol- doende deskundig is. De meeste gedupeerden zijn slachtoffer van een doorgaans har- teloze bureaucratie en een prooi voor de schuldenindustrie. Zij zijn alleen komen te staan en daardoor is het wantrouwen tegen instanties bij deze groep toegenomen.

Opknippen van armoede
Het opknippen van armoede, zoals energie-armoede en vervoersarmoede, door beleidsmakers en financiers geeft stress. Hierdoor moeten stadgenoten bij elk loket opnieuw hun ver- haal vertellen en over schaamte heenstappen. Telkens weer andere formulieren invullen. Het water staat je al tot aan de lip- pen en dan moet je voldoen aan wat de bureaucratie vraagt. Dat is sowieso niet eenvoudig in een stad waar de percentages laaggeletterdheid, verstandelijk beperkten

In een enquête hebben we 1.200 Rotterdammers gevraagd wat zij nodig hebben. Opvallend is dat niet als eerste om extra geld wordt gevraagd voor armoede-aanpak. Bewoners vinden het vooral belangrijk dat ze ergens terecht kunnen met vragen en dat wordt geluisterd. Betere hulp- verlening staat dus op de eerste plaats. 92 procent van de ondervraagden vindt dat er in Rotterdam altijd een wethouder voor armoede en schulden moet zijn.

EHBO bij schulden
Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, was bij ons spreekuur onder de indruk van de parate kennis van onze ervaringsdeskundigen. Zij zijn experts, met kennis van wetten, regelgeving en de werking van systemen. Veel Rotterdammers worden door hen geholpen. Zij zijn de EHBO bij schulden.

Er is een armoedecrisis gaande in Nederland. 2,4 miljoen mensen hebben financiële zorgen. Besef van de enorme urgentie én bestuurlijke daadkracht zijn nu nodig om deze crisis te keren. Met de door ons voorgestelde overbruggingsre- geling TOBIA ontvangen burgers directe hulp. Deze aanpak draagt ook meteen bij aan het herstel van vertrouwen in de over- heid. Want veel mensen in armoede beho- ren tot de ‘afgehaakten’ en verwachten nog maar weinig van de overheid.

Annemarieke van Egeraat, directeur Warm Rotterdam

Download het NRC-artikel

Vacature: Verkopert.

Vacature: Verkopert.

Incassoprocedures brengen mensen vaak in de financiële problemen en dat moet stoppen. Warm Rotterdam heeft daarom – samen met partners – het keurmerk Warm Incasseren ontwikkeld, dat de gemeente Rotterdam, nutsbedrijven en woningcorporaties inmiddels hebben behaald. Een eerste stap naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Weet jij Rotterdamse en landelijke bedrijven te overtuigen van het (maatschappelijk én zakelijk) belang van het keurmerk Warm Incasseren?

Warm Rotterdam

Rotterdam is de armste stad van Nederland. Ruim 15% van de Rotterdammers leeft ónder de armoedegrens. Dat zijn ruim 89.000 mensen. Steeds meer mensen zijn langdurig arm. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer hebben 27.000 mensen problematische schulden. Het aantal daklozen neemt al jaren toe, vooral onder jongeren. In Rotterdam is het voor veel mensen ijskoud. 

Ervaringsdeskundigen en partners uit de stad

De basis van Warm Rotterdam is de kennis van ervaringsdeskundigen en partners uit Rotterdam. We doen niet wat anderen al doen. Op basis van signalen van ervaringsdeskundigen en partners mobiliseren en bundelen we kennis. We vinden onorthodoxe en pragmatische oplossingen voor de aanpak van armoede. We benutten en creëren geitenpaadjes die uitkomsten bieden. Dit doen we met inwoners, informele netwerken, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die hun nek willen uitsteken voor hun stadgenoten. Ofwel vanuit het hart, ofwel vanuit welbegrepen eigenbelang. Want voor Warm Rotterdam zijn we allemaal (mede)verantwoordelijk voor de armoede problematiek in Nederland. 

Inmiddels hebben Eneco, Evides, Havensteder en de gemeente Rotterdam het keurmerk behaald. De uitrol van het keurmerk is de volgende stap. Daarvoor zoeken we een adviseur die in staat is het keurmerk te positioneren en bedrijven aan te jagen het keurmerk te behalen. Ingangen daarvoor krijgen we via het ambassadeursnetwerk en de keurmerkdragers.  

Wat ga je doen? 

 • Warme acquisitie bij (Rotterdamse) bedrijven om het keurmerk te behalen (minimaal 10 in 2022)
 • Onderhouden van het Rotterdams stakeholdersnetwerk  
 • Bijdragen aan campagnes en communicatie-uitingen om het keurmerk Warm Incasseren in de markt te zetten
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor bedrijven
 • Met het stakeholdersnetwerk, auditoren en het team Warm Rotterdam landelijke lobby voor het keurmerk versterken

Wat breng jij mee?

 • Tactisch en strategisch vaardig in het verkrijgen van ingang bij bedrijven
 • Ruime ervaring met (project)management
 • Resultaatgericht, flexibel en overtuigend
 • Het doel en de maatschappelijke waarde van het keurmerk Warm Incasseren onderschrijven
 • Bekend zijn met/ingang hebben bij landelijke netwerken gericht op de aanpak van schulden zoals Schuldenlab, Schouders eronder, Geld Fit, Moedige Dialoog ed is een pré
  Bekend zijn met/ingang hebben bij Rotterdamse en landelijke bedrijven(netwerken) is een pré

Wat biedt Warm Rotterdam?

 • Werken in een klein, slagvaardig team
 • 16 uur per week (gemiddeld) gedurende circa 1,5 jaar
 • Salariëring in overleg 
 • Zie voor achterliggende documentatie www.warmrotterdam.nl bij Uit de schulden

Reageren

Stuur je motivatiebrief met cv naar info@warmrotterdam.nl. Voor vragen: ave@warmrotterdam.nl (directeur Warm Rotterdam)

Warm Rotterdam zoekt algemeen bestuurslid en penningmeester

Warm Rotterdam zoekt algemeen bestuurslid en penningmeester

Wie is Warm Rotterdam?
Warm Rotterdam is een netwerk van ervaringsdeskundigen en partners. Samen jagen we structurele oplossingen tegen armoede aan en ontwikkelen we werkzame aanpakken met partners. Dit is hard nodig in een stad waar 89.000 mensen in armoede en/of met schulden moeten zien te overleven. Samen met ervaringsdeskundigen agendeert Warm Rotterdam wat er op de politieke agenda moet komen bij het bestuur, de politiek en beleidsmakers. Warm Rotterdam pleit er ook voor dat stadsgenoten in armoede worden gehoord, gezien en met respect worden behandeld en geholpen. 

Waarom is Warm Rotterdam noodzakelijk?
De afgelopen jaren zijn er successen geboekt met de armoedeaanpak. Maar de oplossingen zijn te weinig structureel. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar van ons allemaal. Het is tijd dat de gemeente, incassobureaus, deurwaarders, bedrijven, hulpverleningsinstanties en fondsen voor structurele oplossingen kiezen. Niet alleen als het kwaad is geschied, maar vooral ook preventief. Urgentie en daadkracht zijn nodig. 

Warm Rotterdam agendeert, vergroot bewustwording en ontwikkelt waar de stad om vraagt en wat er nog niet is. Wij brengen partijen bij elkaar, bundelen kennis en ervaringen van ervaringsdeskundigen en andere experts en genereren funding waar nodig. Zoals bij het keurmerk Warm Incasseren, de Basisboodschappenlijst, spreekuren voor politici en de Armoede Agenda. Ook maakt Warm Rotterdam de bijdrage van (informele) netwerken in de stad zichtbaar en pleit voor structurele ondersteuning. Omdat zij bewoners in armoede en met schulden wél bereiken. 

Wie ben jij? 
Wij zoeken bestuurders die de doelen van Warm Rotterdam onderschrijven. En zich kunnen vinden in de positief activistische werkwijze, waarmee we structurele oplossingen agenderen en de ontwikkeling ervan aanjagen. Het beschikken over een (publiek en/of privaat) bedrijvennetwerk en kennis van het politiek-bestuurlijke krachtenveld in de stad zijn belangrijk om de doelen van Warm Rotterdam te realiseren. 

Wij zoeken twee bestuursleden: een algemeen bestuurslid en een penningmeester. 

Het onbezoldigde bestuurswerk vergt 1 à 2 uur per week. De penningmeester is ervaren met het voeren van een financiële boekhouding en krijgt een sturende en controlerende rol. Warm Rotterdam heeft een uitvoerende boekhouder. 

Strategische en tactische ervaring met fondsenwerving en het opbouwen van meerjarige, strategische, financiële partnerships is voor beide bestuursfuncties een pre. 

Meer weten over de activiteiten van Warm Rotterdam? 
Bekijk onze website www.warmrotterdam.nl.  

Contact

Heb je interesse en wil je meer weten? Bel of mail:

Leon van Hoof (voorzitter): 06 20137162, leon.vanhoof@planet.nl
Dilia van der Heem (secretaris): 06 51352804, dvdheem@gmail.com

Zien we de Armoede Agenda terug in de verkiezingsprogramma’s?

Zien we de Armoede Agenda terug in de verkiezingsprogramma’s?

De Armoede Agenda van Rotterdammers moet natuurlijk de basis zijn voor de verkiezingsprogramma’s. Wij van Warm Rotterdam legden daarom beide naast elkaar op zoek naar een antwoord: welke politieke partij luistert echt naar de Rotterdammers? De uitkomsten deelden we tijdens de inspiratiebijeenkomst Niemand kiest voor armoede op 15 maart in Arminius.

Luister naar Rotterdammers

Van de vier actiepunten die ervoor moeten zorgen dat de gemeente beter luistert naar haar burgers onderschrijven Leefbaar Rotterdam, de ChristenUnie en 50PLUS ieder twee punten. Alle andere partijen noemen geen van de punten in hun verkiezingsprogramma. Leefbaar Rotterdam en de ChristenUnie wil aanpakken toetsen bij ervaringsdeskundigen. Leefbaar pleit voor burgerjury’s, wijkenquêtes en referenda. 50PLUS hamert op meer kennis van armoede en schulden bij professionals en beide partijen willen meer dialogen en bijeenkomsten in de stad om mensen bewust te maken van armoede en schulden. Leefbaar Rotterdam wil ervaringsdeskundigen via bewonersinitiatieven inspraak geven.

De menselijke maat

Het punt ‘De menselijke maat’ krijgt meer bijval van de partijen. Zes partijen willen dat bijverdienen naast de bijstand mogelijk wordt: PvdA, GroenLinks, Socialisten010, PvdD, 50PLUS en DENK. Ook het aanvalsplan armoede en financiële problemen met scholen krijgt bijval van zes partijen: PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdD en DENK. Alleen Leefbaar Rotterdam en GroenLinks willen een fysiek loket voor aanvragen voor gemeentelijke voorzieningen. Leefbaar Rotterdam, VVD en 50PLUS willen extra hulp bij een loket voor Rotterdammers die niet digitaal vaardig zijn.

Investeer in armoedebestrijding

Alleen de ChristenUnie vindt dat er jaarlijks meer geld naar armoedebestrijding moet. D66, 50PLUS en DENK vinden dat er een aanvalsplan moet komen voor werkenden met geldzorgen en 50PLUS en DENK willen eenzelfde aanvalsplan voor mensen in de AOW. Vier partijen willen dat bedrijven sociaal incasseren: CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.

Ruimhartige gemeentelijke regelingen

De PvdA, ChristenUnie, 50Plus en DENK willen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor minima tot 150 % van het Wettelijk Sociaal Minimum. Drie partijen willen dat de collectieve zorgverzekering voor minima door de gemeente wordt voortgezet: CDA, GroenLinks en 50PLUS. Alleen Socialisten010 en PvdD willen dat de Bijzondere Bijstand wordt verbreed voor de eigen bijdrage sociale advocatuur.

Houden supermarkten de boodschappen betaalbaar?

Eneco slaat terug tegen armoede: Warm Incasseren.

Download de PDF Niemand kiest voor armoede met daarin het volledige verslag, foto’s en een sfeerimpressie (video).

Eneco slaat terug tegen armoede met keurmerk    Warm Incasseren

Eneco slaat terug tegen armoede met keurmerk Warm Incasseren

Dat ook bedrijven kunnen bijdragen bewijst Eneco, dat het keurmerk Warm Incasseren kreeg van Warm Rotterdam. Miki Peric van Eneco en Warm Rotterdam roepen bedrijven met incasso op hun voorbeeld te volgen tijdens de bijeenkomst Niemand kiest voor Armoede van Warm Rotterdam.

“Toen ik in 2015 bij Eneco begon, beëindigden we jaarlijks nog 40.000 contracten, omdat mensen de rekening niet betaalden. De afgelopen jaren is dit aantal gedaald tot 3.500. Wij dachten het met sociaal incasseren al goed te doen, maar het kon echt nog beter. Wij hebben dat bij Eneco zelf ervaren toen we het keurmerk Warm Incasseren kregen”, vertelt Miki Peric Expert Lead Partner- Proces & Credit Riskmanagement bij Eneco.

Voorkomen van afsluiting of uithuiszetting

Warm Rotterdam ontwikkelde samen met ervaringsdeskundigen, externe partners en landelijke keurmerkontwikkelaars het keurmerk Warm Incasseren. Naast Eneco hebben inmiddels ook Evides, Havensteder en de gemeente Rotterdam het keurmerk behaald. Deze bedrijven en organisaties zeggen met dit keurmerk NEE tegen het verdienen aan schulden van werknemers en klanten. Hiermee worden afsluitingen of uithuiszettingen voorkomen.

“Om afsluitingen te voorkomen gaan wij langs bij onze klanten, tonen begrip voor hun situatie en maken samen goede afspraken. Dat kan alleen als je mensen persoonlijk spreekt. Dat kost tijd, maar het leidt tot een aanzienlijk beter resultaat”, aldus Miki Peric van Eneco.

Landelijke uitrol keurmerk Warm Incasseren

“We kijken nu samen met Warm Rotterdam hoe we andere bedrijven kunnen stimuleren tot Warm Incasseren”, besluit Miki Peric zijn verhaal. “En daarvoor kijken we breder dan alleen Rotterdam, want ook veel landelijke bedrijven hebben baat bij het keurmerk Warm Incasseren.”

“We lossen armoede niet op zonder hulp van alle partijen,

juist ook van bedrijven”

“Ik ben ontzettend geïnspireerd door de marktpartijen die hebben geïnvesteerd in het keurmerk Warm Incasseren”, reageert Tjalling Vonk, raadslid van ChristenUnie Rotterdam. “We lossen armoede niet op zonder hulp van alle partijen, juist ook van bedrijven.”

Landelijke uitrol is een feit

Het is een verhuurder, een water- en een energieleverancier en de gemeentelijke invorderingsafdelingen gelukt om in korte tijd het keurmerk Warm Incasseren te behalen. “Daarmee is de landelijke uitrol een feit”, reageert Annemarieke van Egeraat van Warm Rotterdam. “Het ontwikkelen met ervaringsdeskundigen, een kleine groep koplopers en landelijke expertise op keurmerkontwikkeling is succesvol gebleken. Het kenmerkt de werkwijze van Warm Rotterdam: klein beginnen, ervaringskennis en expertise (bedrijven, deskundigen) mobiliseren en bundelen, experimenteren en implementeren.”

Ontdek nu of het keurmerk Warm Incasseren ook iets is voor uw bedrijf.

Lees in deze PDF het volledige verslag van de inspiratiebijeenkomst Niemand kiest voor armoede.