Armoede Agenda Rotterdam

Armoede Agenda Rotterdam

TUSSENSTAND ENQUETE ARMOEDE AGENDA FEBRUARI 2022

De Armoede Agenda Rotterdam door Rotterdammers

Het is code rood voor mensen die in armoede leven

In Rotterdam leven circa 100.000 mensen – ook kinderen – van minder dan 50 (alleenstaand) of 70 euro per week (3 persoonshuishouden). Steeds vaker zijn dat ook Rotterdammers met een baan. Dagelijks worden zij overvallen door prijsstijgingen van gas, energie en boodschappen. En hieraan lijkt voorlopig geen einde te komen. Daarom hebben Warm Rotterdam en Happy Motion een enquête uitgezet in de stad. Aan Rotterdammers is gevraagd wat hoog op de (politiek) agenda moet staan de komende jaren. De eerste resultaten van de enquête presenteren we hier.

Deze agenda is de stem van de stad. Rotterdammers vragen aan de politieke partijen deze agendapunten op te nemen in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart as. Dit is een dringende oproep aan de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners om armoede duurzaam aan te pakken.

Onder het motto ‘Niemand Kiest Voor Armoede’ roepen ervaringsdeskundigen van Warm Rotterdam en Happy Motion álle Rotterdammers op te stemmen op een partij die de onderstaande punten opneemt in haar verkiezingsprogramma. Gebruik je stem. SLA TERUG TEGEN ARMOEDE.

 

NIEMAND KIEST VOOR ARMOEDE

INVESTEER IN ARMOEDEBESTRIJDING

 • Meer geld voor armoedebestrijding en benutting van álle armoedemiddelen.
 • Maak een aanvalsplan voor werkende armen, deze zijn nog nauwelijks in beeld
 • Maak een aanvalsplan voor arme AOW’ers, deze groep groeit fors de komende jaren
 • Voor alle bedrijven met incasso, kies voor sociaal incasseren als norm
 • Supermarkten hou de Warm Rotterdam basis-boodschappenlijst betaalbaar voor Rotterdammers onder de armoedegrens

LUISTER NAAR ROTTERDAMMERS

 • Geef ervaringsdeskundigen inspraak bij beleidsontwikkeling (bv door adviesraden)
 • Toets (nieuwe) aanpakken bij ervaringsdeskundigen
 • Meer kennis van armoede en schulden bij welzijns- en zorgprofessionals. Train ze in luisteren, empathie en durf bij de hulp aan mensen in armoede
 • Meer dialogen en bijeenkomsten in de stad om bewustwording over armoede en schulden te vergroten

DE MENSELIJKE MAAT

 • In iedere wijk een fysiek loket – op een vindplaats – voor bewoners met vragen en het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen
 • Bij ieder loket is minimaal één sociaal raadslid werkzaam
 • Geef extra hulp bij de loketten voor Rotterdammers die niet digitaal vaardig zijn, laaggeletterd of moeite hebben met de Nederlandse taal
 • Maak bijverdienen in de bijstand mogelijk tot 400 euro per maand
 • Maak een aanvalsplan met scholen voor jongeren in armoede en financiële problematiek
 • Stel leermiddelen gratis beschikbaar voor kinderen/jongeren uit gezinnen onder het WSM en de WSNP.

RUIMHARTIGE GEMEENTELIJKE REGELINGEN

 • Voortzetten collectieve zorgverzekering voor minima door de gemeente en maak die goedkoper en breder dekkend. Ook al bezuinigd het Rijk
 • Houd bij lokale regelingen en verdiensten rekening met armoedeval
 • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor minima tot 150% Wettelijk Sociaal Minimum.
 • Toekenning bijzondere bijstand voor Rotterdammers met een inkomen tot 150% Wettelijk Sociaal Minimum.
 • Verbreed de Bijzondere Bijstand voor de eigen bijdrage sociale advocatuur, voor niet voorziene en onverzekerbare noodzakelijke medische kosten en voor gebruiksartikelen
Eneco slaat terug tegen armoede

Eneco slaat terug tegen armoede

Tachtigduizend Rotterdammers leven onder de armoedegrens. Bovenop de dagelijkse zorgen hebben zij stress van incasso door (nuts)bedrijven, die boetes (laten) opleggen en mensen niet helpen. Door het Keurmerk Warm Incasseren te behalen zegt Eneco ja tegen het helpen van werknemers en klanten met betalingsproblemen. Eneco is het eerste landelijk opererende bedrijf dat het Keurmerk Warm Incasseren heeft ontvangen.

“Door het keurmerk Warm Incasseren te behalen kiest Eneco publiekelijk voor een eerlijk en humaan incassobeleid,” stelt Warm Rotterdam. “Dat is een mooi resultaat. Door corona én de prijsstijgingen van onder andere gas en boodschappen komen nog meer mensen in de financiële problemen. De urgentie om werknemers en klanten met zorg te benaderen en hulp bij geldzorgen te bieden neemt alleen maar toe.” CEO As Tempelman heeft het certificaat uit handen van twee ervaringsdeskundigen bij Warm Rotterdam ontvangen. Zij weten uit ervaring hoe het is om met schulden te leven en wat het met je doet als incasso’s zich opstapelen. Ook zij zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Keurmerk Warm Incasseren. 

“In een tijd van hogere energieprijzen neemt de energiearmoede toe en dit is zorgelijk. Als maatschappelijk betrokken energiebedrijf zien we het als onze verantwoordelijkheid om klanten met betalingsproblemen zo goed mogelijk te helpen. Op lange termijn door het energieverbruik in de woning te reduceren, dit draagt ook bij aan de verduurzaming. Op korte termijn door ons incassobeleid nog socialer in te richten, gericht op de individuele klant. Deze waardering van Warm Incasseren is een prachtige erkenning en daar zijn wij trots op,” aldus Tempelman.   

Keurmerk Warm Incasseren
Het keurmerk is er voor álle publieke en private organisaties die incasso (laten) uitvoeren. Na Evides voldoet nu ook Eneco aan het Keurmerk Warm Incasseren. Keurmerkhouders nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zetten zich ervoor in de schuldenlast van hun werknemers en klanten te verminderen. Ook als de situatie uitzichtloos lijkt. Dat betekent dat Warm Incasseren de norm wordt voor de bijna 3000 medewerkers die in Rotterdam bij Eneco werken. Dat heeft een enorme positieve impact op bewoners met een contract bij Eneco. Zij kunnen rekenen op hulp bij betalingsproblemen. Met het Keurmerk Warm Incasseren lost Warm Rotterdam één van haar beloftes in: het aanpakken van oneerlijke en onverantwoordelijke incassopraktijken. Eneco wordt over 2 jaar opnieuw getoetst.

Niet alleen humaan, maar ook zakelijk verstandig
Eneco zet met haar maatschappelijk verantwoorde en klantvriendelijke incassobeleid in op het voorkomen van afsluiting van energie. Daarnaast investeert Eneco in preventie en begeleiding naar (schuld) hulp, door actief samen te werken met gemeentes, bewindvoerders en schuldhulpverleners op het gebied van schulden. Warm Rotterdam: “Warm Incasseren is bewezen effectief en bespaart iedereen kosten. Bedrijven als Eneco tonen meer aandacht voor betalingsproblemen. Zij helpen werknemers en klanten met betalingsregelingen. Uiteindelijk heeft Warm Incasseren ook een grote maatschappelijke impact: het draagt bij aan de vermindering van de schuldenlast in Nederland en de maatschappelijke kosten voor invordering. Nu al 11 miljard euro per jaar. ”

Oproep
Ervaringsdeskundigen van Warm Rotterdam roepen álle Nederlandse bedrijven die met incasso te maken hebben op het keurmerk Warm Incasseren te behalen. Eneco ondersteunt deze oproep. Dit is niet alleen humaan, maar ook financieel verstandig.

Foto: Frank Hanswijk